Morethanrefugees  

Morethanrefugees is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam : Stichting More Than Refugees

RSIN : 859152182

Postadres / Bezoekadres : Rijnstraat 110, 5215 EL ’s-Hertogenbosch

Email : kh.alshamli@outlook.com

KVK : 72557591

Bankrekening : NL74INGB0009097191

 Bestuur van de Stichting

 Khaldon Al Shamli (voorzitter),

Ihab Bakir (penningmeester),

Sami Khalof (secretaris),

Samah Rhajab (lid),

Abdulaziz Abdu Ata Abdelkader (lid).
 

Onze Missie / Beleid:

Meedoen in de maatschappij is een breed concept. Om volwaardig te kunnen participeren is het van belang dat mensen talenten kunnen (her)ontdekken en dat er wederzijds begrip is tussen de nieuwkomer en de samenleving, zowel op sociaal als economisch vlak. In een nieuwe omgeving is begeleiding hierbij van groot belang. We geloven erin dat ervaringsdeskundigheid van essentiële meerwaarde is bij deze ondersteuning.

 
Beloningsbeleid:

  • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de activiteiten die zij in het kader van bestuursactiviteiten die zij voor de stichting verrichten. Statutair is vastgelegd dat bestuursleden niet kunnen beschikken over gelden van de stichting.
  • Inkomsten worden verkregen via gesubsidieerde projecten van diverse gemeenten. Het bestuur beheert het vermogen volgens de richtlijnen van de stichting. Met minimale overhead worden de coaches die de projecten uitvoeren betaald in de vorm van een vergoeding de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

 

Activiteiten: 

2018:

Morethanrefugees is gestart vanuit de Welzijnsorganisatie Divers te Den Bosch en onafhankelijk daarvan verder gegaan als stichting. Tot op heden verricht zij onbezoldigd coach-activiteiten bij ex-vluchtelingen. De activiteiten zijn: gesprekken, met coachies, workshops en voorlichting aan derden en belanghebbende organisaties.

Financiële verantwoording:

2018:

Jaarrekening en (meerjaren-)prognose volgt begin 2019 in verband met de aanloopfase van de stichting en het ontbreken van inkomsten- en uitgaven. Vanwege de duur van bepaalde deelprojecten wordt vanaf 2019 gestreefd naar een beperkte vorm van vermogensopbouw.

Wij zijn Abdelaziz, Sami, Robel, Selamawit, Samah, Asmait, Khaldoun, Ihab en Mazen. Wij komen uit Syrië en Eritrea. Wij zijn meer dan vluchtelingen!

’s-Hertogenbosch

info@morethanrefugees.com